ประมวลภาพงานกีฬา SATIT GAME ประจำปี 2561

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา  ดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม  2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน และผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ซึ่งสังกัดภายใต้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์  2562  ณ วัดอาจาโรรังสี  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม  ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และใฝ่ที่จะกระทำความดีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสนับสนุนการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2562 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  และนำผลการทดสอบมาวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้านสายงานวิชาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในภายภาคหน้า

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงาน ชั้นปีที่ 1

โครงการศึกษาดูงานและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและศึกษาดูงานชั้นปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์  2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเกาะใหญ่    หนองทุ่งมน  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการมีระเบียบวินัย  ความเสียสละ  ความรัก  ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถทำให้นักศึกษาเกิดมุมมองโลกทัศน์  และวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นในด้านของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งยังสามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปในสังคมได้

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ V-NET  เนินโครงการเมื่อ วันที่ 24  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  อาคารอเนกประสงค์  NET  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  (ปวช.3)  มีความพร้อมในการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ได้ทราบถึง กฎ ระเบียน ต่างๆ ของการเข้าศึกษา ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต สิทธิ สวัสดิการ การดำรงตนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 3 ปี กระทั้งสำเร็จการศึกษา

อ่านต่อ คลิกที่นี่

พิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558

เช้าวันนี้ (13 ส.ค. 58) เวลา 08.00 น. ณ ห้องค้ำคูณ 4 ชั้น 5 สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยนักศึกษา ครูอาจารย์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558 บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่นระหว่างครูอาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน และเสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตสกลนคร

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.กฤติยา สมสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อ่านต่อ คลิกที่นี่

โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Translate »