วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และห้องปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมโรงเรือนเพาะเห็ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มธรณินอินทรีย์ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง และคณะ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔