ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ