ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ