รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-001   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-032-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-003   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต  
                05-511-101   การบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
                05-521-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-541-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-551-101   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-561-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่วยกิต  
                05-512-001   การภาษีอากร 3 หน่วยกิต
                05-512-101   การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วยกิต
                05-512-102   การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วยกิต
                05-512-103   ฝึกงานทางวิชาชีพบัญชี 4 หน่วยกิต
                05-512-201   การบัญชีชั้นสูง 1 3 หน่วยกิต
                05-512-202   การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วยกิต
                05-512-203   การบัญชีต้นทุน 1 3 หน่วยกิต
                05-512-204   การบัญชีต้นทุน 2 3 หน่วยกิต
                05-512-205   การสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น 3 หน่วยกิต
                05-512-206   โครงการทางวิชาชีพบัญชี 4 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  
                05-513-201   ระบบบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-513-202   การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 หน่วยกิต
                05-513-203   การตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
                05-513-204   การบัญชีรัฐบาล 3 หน่วยกิต
                05-513-205   จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีและจริยธรรมธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-513-206   โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-523-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-562-101   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-563-212   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-563-213   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต  
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบ ม.6) 0 หน่วยกิต  
        05-514-001   หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
        05-544-001   การขาย 3 หน่วยกิต
        05-564-001   หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
        05-564-002   การปฏิบัติงานสำนักงาน 3 หน่วยกิต