ชื่อ – นามสกุล: นางสาวหทัยรัตน์  หอมไกรลาส
สังกัดหลักสูตร:  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.อนุชาวดี  ไชยทองศรี
สังกัดหลักสูตร:  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ – นามสกุล: นางสาวสีตลา วงศ์กาฬสินธุ์
สังกัดหลักสูตร:  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ