พันธกิจ (Mission)

สาขาบริหารธุรกิจมุ่งให้ความรู้ทางด้านผลิตกำลังคนทางด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  บนพื้นฐานทางบริหารธุรกิจสู่การผลิต  การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ บริหารจัดการด้วยธรรมมาภิบาล  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของสาขาบริหารธุรกิจ

 

 

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. มีปริมาณนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ :  ด้านสังคม  เท่ากับ 40:60
  2. มีงานวิจัย   สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  ที่มีคุณภาพปีละ 2 โครงการ
  3. บริการความรู้ทางด้านวิชาการ  และวิชาชีพให้แก่ชุมชนปีละ 2โครงการ
  4. มีโครงการ หรือกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีละ 2 โครงการ
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก