พันธกิจ (Mission)

สาขาบริหารธุรกิจมุ่งให้ความรู้ทางด้านผลิตกำลังคนทางด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม บนพื้นฐานทางบริหารธุรกิจสู่การผลิต การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ บริหารจัดการด้วยธรรมมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของสาขาบริหารธุรกิจ

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. มีปริมาณนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคม เท่ากับ 40 : 60
  2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพปีละ 2 โครงการ
  3. บริการความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพให้แก่ชุมชนปีละ 2 โครงการ
  4. มีโครงการ หรือกิจกรรมด้านส่งเสริมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปีละ 2 โครงการ
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก