วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายเจษฎา เป้าจันทึก นางสาวจันทร์ฉาย ศรีมุกดา นางสาวนิตติญาพร จิกจักร์ นางสาวพัตราภรณ์ บัวโฮม และ นางสาวศิริพร ฤทธิร่วม โดยมี อาจารย์มานิต สานอก เป็นอาจารย์ควบคุมทีม