นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัลชมเชย กิจกรรมที่ 8 Greenbize Star Challenge: Online Sale Live Conpettition ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

นักศึกษาสาขาบริหารธุ […]

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันด้าน E-sports ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

นักศึกษาสาขาบริหารธุ […]

สาขาบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2565 รอบรับตรง (ไม่ต้องสอบเข้า) สาขาการบัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการนวัตกรรมการค้า การจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาบริหารธุรกิจ รับ […]

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

วันที่ 10-11 กุมภาพั […]

อาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ประเภทการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9

วันที่ 10-11 กุมภาพั […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา 2) 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รองโควตา) ถึง 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]