รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-021-002   การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 48 หน่วยกิต  
                05-010-101   การบัญชีชั้นต้น 1 3 หน่วยกิต
                05-010-103   หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-010-201   การภาษีอากร 1 3 หน่วยกิต
                05-020-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-020-201   การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-030-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-030-102   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-040-101   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-050-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-050-102   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-050-302   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
                05-050-304   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
                05-050-401   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
                02-010-101   คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
                02-011-112   แคลคูลัส 1-1 3 หน่วยกิต
                02-012-105   คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 1 3 หน่วยกิต
                05-010-102   การบัญชีชั้นต้น 2 3 หน่วยกิต
                05-020-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-204   จริยธรรมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 33 หน่วยกิต  
                05-011-201   การบัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วยกิต
                05-011-202   การบัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วยกิต
                05-011-303   การบัญชีชั้นสูง 1 3 หน่วยกิต
                05-011-304   การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วยกิต
                05-011-306   การบัญชีต้นทุน 1 3 หน่วยกิต
                05-011-307   การบัญชีต้นทุน 2 3 หน่วยกิต
                05-011-308   การสอบบัญชี และบริการให้ความเชื่อมั่น 3 หน่วยกิต
                05-011-309   การภาษีอากร 2 3 หน่วยกิต
                05-011-310   รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
                05-011-311   การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3 หน่วยกิต
                05-011-312   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต  
                05-012-301   ทฤษฎีการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-012-401   สัมมนาการบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
                05-012-402   การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยกิต
                05-012-403   การบัญชีเฉพาะกิจการ 3 หน่วยกิต
                05-013-301   การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-013-302   การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3 หน่วยกิต
                05-013-401   สัมมนาการบัญชีบริหาร 3 หน่วยกิต
                05-013-402   การวางแผนกำไรและการควบคุม 3 หน่วยกิต
                05-013-403   การจัดการต้นทุน 3 หน่วยกิต
                05-013-404   การวางแผนและควบคุมทางบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-013-405   ระบบบัญชีต้นทุนเฉพาะกิจการ 3 หน่วยกิต
                05-013-406   การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                05-014-401   สัมมนาการสอบบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-014-402   สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3 หน่วยกิต
                05-014-403   การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-014-404   การบัญชีนิติเวช 3 หน่วยกิต
                05-014-405   ปัญหาการภาษีอากร 3 หน่วยกิต
                05-014-406   การวางแผนภาษี 3 หน่วยกิต
                05-015-301   โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-015-401   สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-015-402   การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-015-403   การจัดการฐานข้อมูลเพื่องานบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-015-404   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-015-405   การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม 3 หน่วยกิต
                05-016-201   ระบบบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-016-301   กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-016-302   สถิติเพื่อการวิจัย 3 หน่วยกิต
                05-016-303   วิจัยทางการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-016-304   การบริหารสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต
                05-043-103   โปรแกรมสำเร็จรูป 1 3 หน่วยกิต
                05-045-301   โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในการวิจัย 3 หน่วยกิต
                05-052-403   วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-055-301   เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต
                05-055-302   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6 หน่วยกิต
                05-055-303   การฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต