กลยุทธ์ (Strategy)

  1. เพิ่มปริมาณการรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ที่มีคุณภาพ
  3. จัดทำโครงการและกิจกรรมบริการทางด้านวิชาการ  และฝึกอบรมวิชาชีพบริหารธุรกิจแก่ชุมชน
  4. สนับสนุนให้คณาจารย์  นักศึกษา  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
  5. นำระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการภายในสาขาบริหารธุรกิจ

 

ภารกิจหลัก

  1. งานจัดการศึกษา
  2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรม
  3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  4. งานเทคโนโลยี