กลยุทธ์ (Strategy)

  1. เพิ่มปริมาณการรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
  3. จัดทำโครงการ และกิจกรรมบริการทางด้านวิชาการ และฝึกอบรมวิชาชีพบริหารธุรกิจแก่ชุมชน
  4. สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
  5. นำระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการภายในสาขาบริหารธุรกิจ

ภารกิจหลัก

  1. งานจัดการศึกษา
  2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
  3. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  4. งานเทคโนโลยี