หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.ชารินี  ไชยชนะ
สังกัดหลักสูตร:
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล: อาจารย์ ดร.สมพงษ์  วะทันติ
สังกัดหลักสูตร: ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ
สังกัดหลักสูตร: ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์มานิตย์ สานอก
สังกัดหลักสูตร:
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล: อาจารย์กมล  ช่วยรักษา
สังกัดหลักสูตร: ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?page_id=234