รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต  
                05-010-101   การบัญชีชั้นต้น 1 3 หน่วยกิต
                05-010-103   หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-010-201   การภาษีอากร 1 3 หน่วยกิต
                05-020-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-020-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-020-201   การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-030-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-040-101   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-050-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-050-102   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-204   จริยธรรมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-401   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
                02-010-101   คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
                02-011-112   แคลคูลัส 1-1 3 หน่วยกิต
                02-012-105   คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 1 3 หน่วยกิต
                05-010-102   การบัญชีชั้นต้น 2 3 หน่วยกิต
                05-013-301   การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-020-202   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
                05-020-203   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
                05-030-102   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-201   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต
                05-050-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-050-202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-050-301   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
                05-050-302   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
                05-050-304   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
                05-052-203   การประกอบการธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-403   วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต  
                05-041-202   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 หน่วยกิต
                05-041-305   ระบบสารสนเทศในองค์กร 3 หน่วยกิต
                05-041-308   ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
                05-041-312   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 หน่วยกิต
                05-041-420   สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-043-101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
                05-043-102   ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1 หน่วยกิต
                05-043-310   การโปรแกรมแบบวิชวล 3 หน่วยกิต
                05-043-311   ปฏิบัติการการโปรแกรมแบบวิชวล 1 หน่วยกิต
                05-043-316   การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ 3 หน่วยกิต
                05-043-317   ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ 1 หน่วยกิต
                05-043-322   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
                05-045-406   โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี 3 หน่วยกิต
                05-046-301   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-042-101   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต  
                05-040-001   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-041-304   ทฤษฎีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-306   การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-311   เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร 3 หน่วยกิต
                05-041-314   ปฏิบัติการระบบจัดการฐานข้อมูล 1 หน่วยกิต
                05-041-415   การค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-417   การบริหารงานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-042-102   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
                05-043-103   โปรแกรมสำเร็จรูป 1 3 หน่วยกิต
                05-043-104   โปรแกรมสำเร็จรูป 2 3 หน่วยกิต
                05-043-201   ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม 3 หน่วยกิต
                05-043-206   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต
                05-043-207   ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 1 หน่วยกิต
                05-043-208   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
                05-043-209   ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 หน่วยกิต
                05-043-312   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-043-313   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 หน่วยกิต
                05-043-318   การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-043-319   ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
                05-043-423   การศึกษาเฉพาะเรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-044-101   ภาษาเบสิค 3 หน่วยกิต
                05-044-202   ภาษาปาสคาล 3 หน่วยกิต
                05-044-203   ภาษาโคบอล 3 หน่วยกิต
                05-044-204   ภาษาซี 3 หน่วยกิต
                05-044-205   ภาษาจาวา 3 หน่วยกิต
                05-045-101   การอ่านและนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-045-301   โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในการวิจัย 3 หน่วยกิต
                05-045-402   การตรวจสอบและควบคุมระบบข้อมูลที่ใช้คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-045-403   การบริหารฐานข้อมูลแบบกระจาย 3 หน่วยกิต
                05-045-405   ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
                05-045-407   การศึกษาเฉพาะบุคคล 3 หน่วยกิต
                05-045-408   หัวข้อพิเศษ 3 หน่วยกิต
                05-045-409   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-045-410   โปรแกรมประยุกต์ทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-045-411   การออกแบบเว็บ 3 หน่วยกิต
                05-045-412   คุณภาพซอฟท์แวร์ 3 หน่วยกิต
                05-046-302   ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
                05-046-305   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
                05-046-306   เครือข่ายสื่อสารระยะไกล 3 หน่วยกิต
                05-046-307   ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3 หน่วยกิต
                05-046-308   ปฏิบัติการระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 1 หน่วยกิต
                05-047-201   การวาดภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 หน่วยกิต
                05-047-302   การใช้โปรแกรมกราฟฟิก 3 หน่วยกิต
                05-047-303   การสร้างสื่อผสม 3 หน่วยกิต
                05-047-304   การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
                05-047-305   การสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต
                05-047-406   คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3 หน่วยกิต
                05-055-301   เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต
                05-055-302   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6 หน่วยกิต
                05-055-303   การฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต