ปณิธาน

          สาขาบริหารธุรกิจมุ่งให้ความรู้ทางด้านผลิตกำลังคนทางด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานทางบริหารธุรกิจสู่การผลิต การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ บริหารจัดการด้วยธรรมมาภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของสาขาบริหารธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สาขาบริหารธุรกิจจัดการศึกษา โดยมุ้งเน้นทักษะวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล

 

นโยบาย

“เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”