ปณิธาน

          สาขาบริหารธุรกิจมุ่งให้ความรู้ทางด้านผลิตกำลังคนทางด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจ  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลตรงกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  บนพื้นฐานทางบริหารธุรกิจสู่การผลิต  การบริการ สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ บริหารจัดการด้วยธรรมมาภิบาล  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของสาขาบริหารธุรกิจ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          สาขาบริหารธุรกิจจัดการศึกษา  โดยมุ้งเน้นทักษะวิชาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ  สร้างเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  ทำนุบำรุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล

 

 

นโยบาย

“เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”