รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
คณะ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หลักสูตร : บธ.บ. การจัดการ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)
รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-101   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต  
                05-010-101   การบัญชีชั้นต้น 1 3 หน่วยกิต
                05-010-103   หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-010-201   การภาษีอากร 1 3 หน่วยกิต
                05-020-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-020-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-020-201   การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-030-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-040-101   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-050-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-050-102   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-204   จริยธรรมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-401   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
                02-010-101   คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
                02-011-112   แคลคูลัส 1-1 3 หน่วยกิต
                02-012-105   คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 1 3 หน่วยกิต
                05-010-102   การบัญชีชั้นต้น 2 3 หน่วยกิต
                05-020-202   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
                05-020-203   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
                05-030-102   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-201   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต
                05-050-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-050-202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-052-203   การประกอบการธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-403   วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต  
                05-031-201   พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
                05-031-202   การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3 หน่วยกิต
                05-031-203   การบริหารการจัดจำหน่าย 3 หน่วยกิต
                05-031-301   การบริหารการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-031-302   การตลาดระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-031-303   การส่งเสริมการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-031-401   การวิจัยการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-201   การบริหารการค้าปลีก 3 หน่วยกิต
                05-032-202   ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-310   การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อโครงการการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-402   สัมมนาการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-035-301   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
                05-032-401   กลยุทธ์การตลาด 3 หน่วยกิต
                05-033-201   การค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ 3 หน่วยกิต
                05-033-202   กฎระเบียบและการเจรจาการค้า 3 หน่วยกิต
                05-033-203   กระบวนการส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-033-301   การบริหารการตลาดส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-033-401   สัมมนาการตลาดส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-034-201   หลักการสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-034-206   เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-034-301   เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วยกิต
                05-034-302   เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 2 3 หน่วยกิต
                05-034-401   สัมมนาการสื่อสารการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-035-201   การตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
                05-035-202   โลกแห่งการให้บริการ 3 หน่วยกิต
                05-035-203   การตลาดธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง 3 หน่วยกิต
                05-035-401   สัมมนาการตลาดบริการ 3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต  
                05-032-203   การบริหารช่องทางการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-204   การบรรจุภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
                05-032-205   การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3 หน่วยกิต
                05-032-206   การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                05-032-207   การตลาดสินค้าแฟชั่น 3 หน่วยกิต
                05-032-208   ศิลปการขาย 3 หน่วยกิต
                05-032-301   การบริหารการขาย 3 หน่วยกิต
                05-032-302   การบริหารโลจิสติกส์ 3 หน่วยกิต
                05-032-303   การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                05-032-304   การจัดการห่วงโซ่อุปทานทางการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-305   นโยบายการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-306   การวิเคราะห์การตลาดเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
                05-032-307   การตลาดทางตรง 3 หน่วยกิต
                05-032-308   การบริหารผลิตภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
                05-032-309   กลยุทธ์และยุทธวิธีการขายตรง 3 หน่วยกิต
                05-032-311   การพยากรณ์การตลาด 3 หน่วยกิต
                05-032-403   การบริหารการจัดซื้อ 3 หน่วยกิต
                05-033-204   โลกทัศน์ของการส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-033-302   การส่งเสริมการส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-033-303   การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
                05-033-304   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-033-305   ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-034-202   หลักการโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-203   การประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
                05-034-204   การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3 หน่วยกิต
                05-034-205   เทคนิคการนำเสนอ 3 หน่วยกิต
                05-034-303   การสื่อสารตราสินค้า 3 หน่วยกิต
                05-034-304   คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-305   การบริหารตราสินค้า 3 หน่วยกิต
                05-034-306   ภาษาเพื่อการโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-402   กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-403   การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ 3 หน่วยกิต
                05-034-404   การบริหารการโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-405   การบริหารสื่อโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-034-406   การวิจัยการโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-035-204   การตลาดสำหรับสถาบันการเงิน 3 หน่วยกิต
                05-035-205   การตลาดธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3 หน่วยกิต
                05-035-302   การท่องเที่ยวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
                05-055-301   เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต
                05-055-302   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6 หน่วยกิต
                05-055-303   การฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต