ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

สายตรงหัวหน้าสาขา