แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคลากร

 1. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ปรับปรุง 24/11/2559) (Flowchart-การขออนุญาตลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว)
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 5. แบบฟอร์มขอลาออก(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 6. แบบฟอร์มขอลาออก(พนักงานฯ)
 7. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ข้าราชการฯ)
 8. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 9. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 10. แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
 11. ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกการจัดทำภาระงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการเงินและบัญชี/พัสดุ

 1. PM-36-1 หน้าปกคู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
 2. PM-36-12 คู่มือขั้นตอนการทำงานการพัฒนาบุคลากร
 3. FC-36A1 ผังการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนาบุคลากร
 4. FC-36B1 ผังการปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อและการฝึกอบรม
 5. FC-36B2 การขอขยายระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 6. FC-36B3 การฝึกอบรมภายนอก

PM-36 การพัฒนาบุคลากร

 1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 2. สัญญาการยืมเงิน
 3. ใบมอบฉันทะรับเงินแทน
 4. ขอส่งใช้เงินยืม
 5. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 6. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)
 7. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
 8. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กบ.111
 9. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน)
 10. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคคลภายนอก)