ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอาจารย์

แบบฟอร์มเกี่ยวกับบุคลากร

 1. แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ปรับปรุง 24/11/2559) (Flowchart-การขออนุญาตลาป่วย-ลาคลอด-ลากิจส่วนตัว)
 4. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 5. แบบฟอร์มขออลาออก(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 6. แบบฟอร์มขออลาออก(พนักงานฯ)
 7. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ข้าราชการฯ)
 8. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
 9. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 10. แบบฟอร์มรายงานการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
 11. ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกการจัดทำภาระงาน และตัวชี้วัดการปฏิบัตงาน

แบบฟอร์มการเงินและบัญชี/พัสดุ

 1. PM-36-1 หน้าปกคู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
 2. PM-36-12 คู่มือขั้นตอนการทำงานการพัฒนาบุคลากร
 3. FC-36A1 ผังการปฏิบัติงาน แผนการพัฒนาบุคลากร
 4. FC-36B1 ผังการปฏิบัติงาน การลาศึกษาต่อและการฝึกอบรม
 5. FC-36B2 การขอขยายระยะเวลาในการศึกษาต่อ
 6. FC-36B3 การฝึกอบรมภายนอก

PM-36 การพัฒนาบุคลากร

 1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 2. สัญญาการยืมเงิน
 3. ใบมงอบฉันทะรับเงินแทน
 4. ขอส่งใช้เงินยืม
 5. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 6. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)
 7. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
 8. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กบ.111
 9. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน)
 10. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับบุคคลภายนอก)

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?page_id=269