โปรแกรมวิชาการจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:   การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: อาจารย์ ดร.สุภาวิตา  อินทรพาณิชย์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: อาจารย์ธัญญา พากเพียร
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์วรรณิดา สารีคำ
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?page_id=240