ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:   การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิตา  อินทรพาณิชย์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พากเพียร
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณิดา สารีคำ
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ปณิสรา ประจุดทะศรี
อาจารย์สังกัดหลักสูตร: การจัดการ