ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ วิชาศิลป์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด


ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ดาริกา แสนพวง
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด


ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ดวงพร เทียนถาวร
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ปานิณิสรา ประจุดทะสี
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด