หลักสูตรการตลาด

ชื่อ – นามสกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ วิชาศิลป์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด


ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ ดร.ดาริกา แสนพวง
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด


ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ดวงพร เทียนถาวร
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด

ชื่อ – นามสกุล:  อาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์
อาจารย์สังกัดหลักสูตร:  การตลาด

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/ba/?page_id=243