รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-001   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-032-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-003   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต  
                05-511-101   การบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
                05-521-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-541-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-551-101   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-561-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่วยกิต  
                05-542-101   พฤติกรรมผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
                05-542-102   ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและราคา 3 หน่วยกิต
                05-542-103   การจัดจำหน่าย 3 หน่วยกิต
                05-542-104   การส่งเสริมการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-542-105   การฝึกงานทางการตลาด 4 หน่วยกิต
                05-542-201   การจัดการขาย 3 หน่วยกิต
                05-542-202   การบริหารการค้าปลีก 3 หน่วยกิต
                05-542-203   การนำเข้าและการส่งออก 3 หน่วยกิต
                05-542-204   ระเบียบวิธีการวิจัยตลาดเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
                05-542-205   โครงการทางการตลาด 4 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  
                05-512-001   การภาษีอากร 3 หน่วยกิต
                05-523-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-543-101   การบรรจุภัณฑ์ 3 หน่วยกิต
                05-543-103   คณิตศาสตร์การตลาด 3 หน่วยกิต
                05-543-104   ศิลปะการขาย 3 หน่วยกิต
                05-543-105   เทคนิคการจัดแสดงสินค้า 3 หน่วยกิต
                05-543-106   การโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-543-107   การตลาดธุรกิจขนาดย่อม 3 หน่วยกิต
                05-543-108   การคุ้มครองผู้บริโภค 3 หน่วยกิต
                05-543-109   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-543-201   สื่อการโฆษณา 3 หน่วยกิต
                05-543-202   การประชาสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
                05-543-203   การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 3 หน่วยกิต
                05-543-206   การตลาดระบบเครือข่ายสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                05-562-101   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-563-212   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-563-213   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต  
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบ ม.6) 0 หน่วยกิต  
        05-514-001   หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
        05-544-001   การขาย 3 หน่วยกิต
        05-564-001   หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
        05-564-002   การปฏิบัติงานสำนักงาน 3 หน่วยกิต