รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-012-101   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 6 หน่วยกิต  
                00-021-101   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-101   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-101   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-031-203   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 หน่วยกิต
                00-031-204   สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-031-205   การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
                00-032-101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-102   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-103   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-101   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 45 หน่วยกิต  
                05-010-101   การบัญชีชั้นต้น 1 3 หน่วยกิต
                05-010-103   หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
                05-010-201   การภาษีอากร 1 3 หน่วยกิต
                05-020-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-020-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-020-201   การเงินธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-030-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-040-101   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-050-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-050-102   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-204   จริยธรรมทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-401   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 หน่วยกิต
                02-010-101   คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต
                02-011-112   แคลคูลัส 1-1 3 หน่วยกิต
                02-012-105   คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                02-070-204   สถิติ 1 3 หน่วยกิต
                05-010-102   การบัญชีชั้นต้น 2 3 หน่วยกิต
                05-020-202   เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ 3 หน่วยกิต
                05-020-203   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต
                05-030-102   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-041-201   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต
                05-050-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-050-202   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36 หน่วยกิต  
                05-045-301   โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในการวิจัย 3 หน่วยกิต
                05-051-201   พฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต
                05-051-202   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต
                05-051-203   การบริหารการผลิต 3 หน่วยกิต
                05-051-301   ภาวะผู้นำ 3 หน่วยกิต
                05-051-401   การสัมมนาการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-052-203   การประกอบการธุรกิจใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-302   การวางแผนและควบคุมการบริหารงานสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-401   การจัดการระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
                05-052-402   การบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
                05-052-403   วิจัยธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-053-303   การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 16 หน่วยกิต  
                05-013-301   การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-040-001   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-203   มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-301   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
                05-050-302   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
                05-050-303   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-050-304   การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต
                05-052-201   ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-202   ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                05-052-204   การสื่อสารภายในองค์การ 3 หน่วยกิต
                05-052-205   เครื่องใช้สำนักงานและการจัดการเอกสาร 3 หน่วยกิต
                05-052-301   เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                05-052-305   การบริหารความขัดแย้งในองค์การ 3 หน่วยกิต
                05-052-306   การวิเคราะห์โครงการลงทุน 3 หน่วยกิต
                05-052-307   การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน 3 หน่วยกิต
                05-052-308   ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทางการบริหาร 3 หน่วยกิต
                05-053-305   การเพิ่มผลผลิต 3 หน่วยกิต
                05-053-306   การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3 หน่วยกิต
                05-053-307   การวางแผนและควบคุมงานในอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                05-053-308   นโยบายและมาตรฐานการควบคุมงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                05-053-309   ระบบการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                05-053-403   ปัญหาพิเศษในการบริหารอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
                05-055-301   เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติงาน 1 หน่วยกิต
                05-055-302   สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6 หน่วยกิต
                05-055-303   การฝึกงาน 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต