รายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต  
        1.1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต  หน่วยกิต
                00-011-001   พลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 3 หน่วยกิต
                00-012-001   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3 หน่วยกิต
        1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-021-001   ทักษะทางสารนิเทศ 3 หน่วยกิต
                00-022-001   คุณค่าของมนุษย์ : ศิลป์และศาสตร์ในการดำเนินชีวิต 3 หน่วยกิต
                00-023-001   กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
        1.3. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต  
                00-031-101   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 3 หน่วยกิต
                00-031-102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
                00-032-001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
        1.4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต  
                00-041-001   ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต
                00-041-002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
                00-041-003   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3 หน่วยกิต
                00-042-001   คณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ 59 หน่วยกิต  
        2.1. กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 15 หน่วยกิต  
                05-511-101   การบัญชีการเงิน 3 หน่วยกิต
                05-521-101   หลักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
                05-541-101   หลักการตลาด 3 หน่วยกิต
                05-551-101   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-561-101   หลักการจัดการ 3 หน่วยกิต
        2.2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 32 หน่วยกิต  
                05-552-101   คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-552-102   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
                05-552-103   การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสำนักงาน 3 หน่วยกิต
                05-552-104   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
                05-552-105   ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
                05-552-106   การฝึกงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 หน่วยกิต
                05-552-201   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
                05-552-202   การวิเคราะห์ระบบ 3 หน่วยกิต
                05-552-203   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 หน่วยกิต
                05-552-204   โครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 หน่วยกิต
        2.3. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต  
                05-512-001   การภาษีอากร 3 หน่วยกิต
                05-523-102   สถิติธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-553-101   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต
                05-553-102   โปรแกรมสำเร็จรูป 1 3 หน่วยกิต
                05-553-103   การใช้งานระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
                05-553-104   โปรแกรมสำเร็จรูป 2 3 หน่วยกิต
                05-553-105   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
                05-553-201   การเขียนโปรแกรมวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย 3 หน่วยกิต
                05-553-202   โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 หน่วยกิต
                05-553-203   การเขียนโปรแกรมเว็บ 3 หน่วยกิต
                05-553-204   ภาษาจาวา 3 หน่วยกิต
                05-553-205   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
                05-553-206   ภาษาซี 3 หน่วยกิต
                05-553-207   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
                05-553-208   ทฤษฎีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
                05-553-209   ระบบสารสนเทศในองค์กร 3 หน่วยกิต
                05-553-210   การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาษาคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
                05-553-211   การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3 หน่วยกิต
                05-562-101   กฎหมายธุรกิจ 3 หน่วยกิต
                05-563-212   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1 3 หน่วยกิต
                05-563-213   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2 3 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 0 หน่วยกิต  
5. รายวิชาปรับพื้นฐาน (สำหรับผู้จบ ม.6) 0 หน่วยกิต  
        05-514-001   หลักการบัญชีเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
        05-544-001   การขาย 3 หน่วยกิต
        05-564-001   หลักการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
        05-564-002   การปฏิบัติงานสำนักงาน 3 หน่วยกิต