#ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร
1RA01 – คำร้องทั่วไป
2RA02 – คำร้องขอหนังสือรับรอง
3RA03 – คำร้องขอบัตรประจำตัวนักศึกษา
4RA04 – คำร้องขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
5RA05 – คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
6RA06 – คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ
7RA07-0 – คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
8RA08 – คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
9RA09 – คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน
10RA10 – คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาในคณะ-ย้ายเวลาเรียน
11RA11 – คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชาต่างคณะ
12RA12 – คำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา
13RA13 – คำร้องขอแก้ไขกลุ่มวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
14RA14 – คำร้องขอลงทะเบียนเทียบรายวิชา
15RA15 – คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่า-หน่วยกิตที่กำหนด
16RA16 – คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาเลือกเสรี
17RA17 – คำร้องขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
18RA18 – คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา-ภายหลังสำเร็จการศึกษา
19RA19 – หนังสือมอบอำนาจรับเอกสารทางการศึกษาแทน
20RA20 – ใบคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
21คำร้องขอเปิดรายวิชานอกแผนการเรียน