สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0 4273 4724 โทรสาร 0 4277 2392

เส้นทางการเดินทาง
เริ่มต้นที่ เมืองสกลนคร – อ.พังโคน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น