ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ พร้อมรายงานตัวขึ้นทะเบียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบรับตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0901/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการรับสมัคร


กิจกรรม สถานที่ กำหนดการ
1. ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง
1. สมัครที่ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1
2. Google Map เพื่อการเดินทาง
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
2. สมัครผ่านระบบ Onlinehttps://bit.ly/2QRy0ir
หรือ http://fit.rmuti.ac.th/quota
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาจากคุณสมบัติ
(กรณีพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร)
– โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมฯ
– คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
– คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สมัครด้วยตนเอง ทราบผลทันที
สมัคร Online ทราบผล ภายใน 3 วัน
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (กรณีสาขาวิชาที่มีการสอบ)1. ทางเว็บไซต์ แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://apra.skc.rmuti.ac.th/?page_id=1481
2. ทางออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่
http://fit.rmuti.ac.th/admission/?act=fnd

ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563
5. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และ ลงทะเบียนเรียน (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา และ ลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์
http://apra.skc.rmuti.ac.th
http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา  
ตั้งแต่ บัดนี้ 30 มิถุนายน 2563

สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร


ลำดับรายการเอกสารจำนวน
1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ฉบับ
2สำเนาทะเบียนบ้าน1 ฉบับ
3ใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)
– ผู้ที่กำลังเรียน ม.3 ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ใช้ 5 ภาคเรียน
– ผู้ที่กำลังเรียน ปวส. หรือเทียบเท่า ใช้ 3 ภาคเรียน
1 ฉบับ

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร


ลำดับรายการค่าธรรมเนียมระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
1ค่าสมัครสอบคัดเลือก100200300400
2ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
(เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า)
6001,0001,0001,500
3ค่าประกันของเสียหาย (เรียกเก็บครั้งเดียวแรกเข้า)1,0001,0001,0003,000
4ค่าประกันอุบัติเหตุ200200200200
รวม1,9002,4002,5005,100


หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่รับสมัคร

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตร/สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
1.1. ช่างโยธา
1.2. การบัญชี
1.3. ช่างกลโรงงาน
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า
– หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือ เทียบเท่า

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ 1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 ช่างไฟฟ้าระบบราง 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
2.3 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.4 ไฟฟ้า– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า
2.5 อิเล็กทรอนิกส์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
2.6 เทคนิคคอมพิวเตอร์ – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.7 ช่างโยธา – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 (ม.6) (เน้นวิทย์-คณิต) หรือเทียบเท่า
2.8 ช่างยนต์ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์,เครื่องกล,ยานยนต์
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.9 ออกแบบการผลิต – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
2.10 ช่างกลโรงงาน – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เขียนแบบเครื่องกล, ซ่อมบำรุง, ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า
2.11 การบัญชี – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การบัญชี
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 6 หรือเทียบเท่า
2.12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
2.13 การจัดการ – สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ / พาณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
3.1. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน) – จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม, สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์
-คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า 
3.3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.4. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเรือ, ช่างกลเกษตร, ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือ เทียบเท่า  
3.5. วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
3.6. วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นวิทยฯ-คณิต หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม
3.7. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล, ติดตั้งและซ่อมบำรุง, หรือ เทียบเท่า
3.8. วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

4. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
4.1. เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายวิชาช่างอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ,ออกแบบการผลิต,เทคนิคอุตสาหกรรม,เขียนแบบเครื่องกล, เทคนิคการเชื่อมโลหะ, เครื่องมือกล,หรือเทียบเท่าตามที่สาขากำหนด
4.2. เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า, ติดตั้งไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง, ไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 
4.3. เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่อมดื่ม (อส.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างจักรกลหนัก,ช่างกลเกษตร, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างเทคนิคเครื่องกล หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
4.5. วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (อส.บ.) เรียน 4 ปี– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างยนต์หรือเทียบเท่า

5. ครุศาสตรอุตสาหกรรมรบัณฑิต (ค.อ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
5.1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 3 ปี (เทียบโอน)– จบการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร, เทคนิคคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม หรือเทียบเท่า 
5.2. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ 

6. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
6.1. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน)– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
6.2. บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

7. บริหารธุกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
7.1. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การพัฒนาเว็บเพจ, เทคโนโลยีสำนักงาน, คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
7.2. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
7.3. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 2 ปี (เทียบโอน) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายบริหารธุรกิจ หรือพาณิชยกรรม, สายช่างอุตสาหกรรม, หรือประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า 
7.4. การจัดการ (บธ.บ.) เรียน 4 ปี– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  หรือเทียบเท่า
– สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

8. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
8.1 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศม.) แผน ก แบบ ก2 (เรียน 2 ปี) – สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
8.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. Plus International Certificate 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.50 ให้นำประสบการณ์ในการทำงานมาพิจารณาร่วมและขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. เป็นผู้มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
5. มีคุณสมบัติตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร