22 มี.ค. 2562 สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ “เห็นชอบ” หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL) และหลักสูตร ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) ระยะเวลาศึกษา 4 ปี ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร