นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา “การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7​ (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing)​” จาก​ 444 ผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ​และอาเซียน โดยผลงานของนักศึกษาคณะ​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มทร.อีสาน​ วข.สกลนคร​ “ผ่านการพิจารณา” 6​ ผลงาน​ และสามารถคว้ารางวัล​ 2​ ผลงาน​ คือ​” ระดับ​ Very​ Good”​ และ​ “ระดับ​ Good” ​


#ผลรางวัล​ 2​ รางวัล​ ดังนี้​
1. Very good = การพัฒนาออนโทโลยีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดสกลนคร
2. Good = ระบบส่งเอกสารเพื่อขอกำหนดแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร