25 มี.ค. 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างคุณงามความดี มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ มีคณาจารย์สาขาบริหารธุรกิจและนักศึกษาเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรไพรริน อุปปิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์วิมลศิริ มุสิกา อาจารย์สาวฐานิตย์ เกษร อาจารย์วิมลใย เทือกตาถา อาจารย์ทิพวรรณ์ ศิริมาตร อาจารย์ชารินี ไชยชนะ อาจารย์มินิต สานอก และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ