โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีเพื่อ (๑) เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ (๒) เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาโครงการ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษารุ่นน้อง (๓) เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลงานด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี และ (๔) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ “ว่าที่บัณฑิต” ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงในการสรุปและนำเสนอผลงานของตนเองต่อไป

IMG_2032 IMG_2222 IMG_2219 IMG_2143 IMG_2136 IMG_2123 IMG_2122 IMG_2121 IMG_2117