โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมของนักสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์        เพื่อรองรับตลาด AEC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านระบบสารสนเทศ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในตลาดแรงาน AEC ให้มากที่สุด

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

      1.  เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน AEC

      2.  เพื่อพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนนักศึกษาให้พร้อมเหมาะสมในตลาดแรงงาน AEC

      3.  เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อคุณภาพบัณฑิตในการเข้าสมัครงานกับสถานประกอบการในตลาดแรงงาน AEC

      4.  เพื่อให้การเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ