นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่วยรักษา สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) นำทีมนักศึกษาร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2015) ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ผลงานนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว และ ได้รับรางวัล Grand Award รายละเอียดดังนี้

1.  Grand Award ชื่อผลงาน “การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อตอบสนองผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Blended Learningผลงานโดย : นายนคร มิ่งมิตรวัน, นายวุฒิชัย ภาเพ็ญ, นายนฤเบศ แก้วปัฉชา อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์กมล  ช่วยรักษา ผศ.ชลีนุช  คนซื่อ และ อาจารย์ปริญญา  กิณเรศ

2. นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบข้อมูลพืชสมุนไพรไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร-หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโทผลงานโดย: นางสาวสุทธิดา นันทราช, นางสาวอริสา สมผล และ นางสาวศิรวดี แก้วอุ่นเรือน อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์อภิรักษ์  ทูลธรรม อาจารย์หทัยรัตน์  เทียบแสง และ อาจารย์สีตลา  วงศ์กาฬสินธุ์

3.  นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน “การพัศนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธนาคารหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเถอพังโคน จังหวัดสกลนครผลงานโดย : นางสาวนิตยา พระสุรัตน์ และนางสาวรุมพร วงค์ตาทำ อาจารย์ที่ปรึกษาโดย อาจารย์สมพงษ์  วะทันติ  อาจารย์อนุชาวดี  ไชยทองศรี และ อาจารย์มานิตย์  สานอก