ด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  กำหนดกำหนดในปฏิบทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   กำหนดให้วันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ทราบแล้วนั้น  ซึ่งกำหนดวันสอบปลายภาค  ภาคปกติ  ในวันที่ ๑๕ – ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้  เพื่อให้การดำเนินงานจัดสอบกลางภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงมีประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ  ดังนี้