คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” ในระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 62 ได้รับ 3 รางวัลรางวัล ดังนี้

1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภทนักศึกษาชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสาร และคณะ จากโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

2. รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสารและคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

3. รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
          โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ