วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยอาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ประเภทการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ นอกจากนี้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจได้รับรางวัลต่างๆ ได้แก่ (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการผลิตสื่อ โดยมี อาจารย์มานิต สานอก เป็นอาจารย์ควบคุมทีม (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันด้าน E-sports โดยมี อาจารย์สีตลา วงศ์กาฬสินธุ์ เป็นอาจารย์ควบคุมทีม และ (3) รางวัลชมเชย ด้านกิจกรรม Greenbiz Star Challenge: Online Sales Live Competition โดยมี อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา อาจารย์ดาริกา แสนพวง เป็นอาจารย์ควบคุมทีม