โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับตลาด AEC

      […]