ที่ตั้ง


คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จจังหวัดสกลนคร 47160

หมายเลขโทรศัพท์


สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โทร. 042-772-391 โทรสาร 042-772-392
สำนักงานวิทยาเขต โทร. 042-772-285 โทรสาร 042-772-158
แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 09-8602-2754

Social


Official Facebook Page: คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วข.สกลนคร
Official Facebook Group: คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี – ราชมงคลสกลนคร
Line Official: FIT.RMUTI