สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางอมร คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายศักดิ์ดา สมแสน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ จำปาแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางจุรีรัตน์ หายังกวงษ์

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

นายธานีรัตน์ ร่มเกษ

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

นางเยาวภา ราชคำ

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางอรนภา ถาวรไพศาลชีวะ

หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

นางสาวศิริรัก ลำดวน

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ประชาสัมพันธ์