หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางอมร คำมูล
Mrs. Amorn Kammoon

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติงาน: งานด้านกำกับติดตาม และอื่นๆ ในภาระงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี
โทร: 2109

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านกำกับติดตาม และอื่นๆ ในภาระงานหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
โทร: 2107, 08-9275-7525

หัวหน้างานบริการการศึกษา
นางสาวรัศนิยา กานนท์
Miss Ratsaniya  Kanon

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานด้านกำกับติดตาม และภาระงานหัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร: 2103

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ
นายศักดิ์ดา สมแสน 
Mr. Sakda Somsaen

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุ, สั่งซื้อ-สั่งจ้าง, งานบริหารความเสี่ยง และภาระงานหัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ
ติดต่อ: โทร. 2102, E-mail: sakda.so@rmuti.ac.th

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Rajakham

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: งานงบประมาณ, งานนโยบายและแผนหน่วยงาน, งานประเมินผลโครงการ และภาระงานหัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 2108, 08-4791-0064

หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
นางสาวจุรีรัตน์  หายักวงษ์
Miss Jurirat Hayakwong

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านหลักสูตร และภาระงานหัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
โทร.
2103

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
นายหาญณรงค์ นาเตย
Mr. Hannarong  Natoei

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และภาระงานหัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
โทร.
2104