สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ
รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางอมร คำมูล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางบุษบา นครินทร์สาคร

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวรัศนิยา กานนท์

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายศักดิ์ดา สมแสน

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

นางเยาวภา ราชคำ

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางจุรีรัตน์  หายักวงษ์

หัวหน้าแผนกงาน

นายหาญณรงค์ นาเตย

หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์