ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ

ปี พ.ศ. 2564

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2564 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปรับปรุงการใช้ชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2564

ปี พ.ศ. 2563

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันสหสรรพศาสตร์ 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ปี พ.ศ. 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ปี พ.ศ. 2561

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2561 ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาฟาร์ม พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2561

ปี พ.ศ. 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560 
ยกเลิก


ปี พ.ศ. 2559

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการจัดจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลที่มิได้เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ปี พ.ศ. 2558

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2558 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2557

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคคลากรที่ประพฤติจรรยาบรรณ พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2557

ปี พ.ศ. 2556

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ.2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตารฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ปี พ.ศ. 2555

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2554

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการทรัพย์สิน พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน/สำนัก พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2554

ปี พ.ศ. 2553

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553 ยกเลิก
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา มทร.อีสาน พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2552

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ. 2551

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551

ปี พ.ศ. 2550

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550

ปี พ.ศ. 2549

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพวิชาการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมกาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549

ปี พ.ศ. 2548

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548