ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา