หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ
นายศักดิ์ดา สมแสน
Mr. Sakda Somsaen

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุ งบประมาณรายได้, งานบริหารความเสี่ยง
โทร. 2102

นางลักขณา โสตะภา
Mrs. Luckana Sotapa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุ งบประมาณรายจ่าย
โทร. 2102

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา
Miss. Duangjai Junmala

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน: งานด้านเงินและบัญชี
โทร. 2102

นางสาวเบญจมาตย์ พรหมดีราช
Miss Benjamat Phomdirat

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านประสานงานประเมินการจัดการเรียนการสอน, งานด้าน มคอ.
โทร: 2103

นางชฎารัตน์ อัคนิจ
Mrs. Chadarat Akkanit 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานสารบรรณคณะ
โทร. 2102

นายธานีรัตน์ ร่มเกษ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านอาคารสถานที่, งานพลังงาน
โทร. 2102

นางสาวฑิฆัมพร ลาสุธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน: งานสารบรรณงานบริหารงานทั่วไป
โทร. 2102