แผนกงานธุการคณะนายศักดิ์ดา สมแสน
Mr. Sakda Somsaen

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

ภาระงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ


นายศักดิ์ดา สมแสน
Mr. Sakda Somsaen

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุงบประมาณรายได้, งานบริหารความเสี่ยง
โทร. 2102

นางลักขณา โสตะภา
Mrs. Luckana Sotapa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุงบประมาณรายจ่าย
โทร. 2102

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา
Miss. Duangjai Junmala

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน: งานด้านการเงินและบัญชี
โทร. 2102

นางสาวธัญพร ก้านเกษ
Miss Thanyaporn Kankad

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านการเงินและบัญชี
โทร. 2102

ภาระงานด้านบุคลากร


นางสาวเบญจมาตย์ พรหมดีราช
Miss Benjamat Phomdirat

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านประสานงานประเมินการจัดการเรียนการสอน, งานด้าน มคอ.
โทร: 2103

ภาระงานด้านอาคารสถานที่


นายธานีรัตน์ ร่มเกษ
Mr. Thanirat Romkat

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านอาคารสถานที่, งานด้านพลังงาน
โทร. 2102

ภาระงานด้านสารบรรณ


นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: 
ภาระงานด้านสารบรรณคณะ
โทร. 
2102