แผนกงานธุรการคณะนายธานีรัตน์ ร่มเกษ
Mr. Thanirat Romkat

หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

ภาระงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ


นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา
Miss. Duangjai Junmala

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านการเงินและบัญชี
โทร. 2102

นางลักขณา โสตะภา
Mrs. Luckana Sotapa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านพัสดุ
โทร. 2102

นางสาวธัญพร ก้านเกษ
Miss Thanyaporn Kankad

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านการเงินและบัญชี, โครงการทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูง (กสศ.)
โทร. 2102

ภาระงานด้านบุคลากร


นางสาวปาริฉัตร คำสุรี
Miss Parichat Kamsuri

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านบุคลากร
โทร: 2103

ภาระงานด้านอาคารสถานที่


Empty room with a gray wall mockup
นายธานีรัตน์ ร่มเกษ
Mr. Thanirat Romkat

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านอาคารสถานที่, งานด้านพลังงาน
โทร. 2102

ภาระงานด้านสารบรรณ


นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: 
ภาระงานด้านสารบรรณคณะ
โทร. 
2102