โครงสร้างองค์กรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ภาระงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร แผนกงานแผนประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565