บุคลากรงานบัณฑิตศึกษา


นางจุรีรัตน์  หายักวงษ์
Mrs. Jurirat Hayakwong
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษานางจุรีรัตน์  หายักวงษ์
Mrs. Jurirat Hayakwong

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติงาน: 
ภาระงานด้านหลักสูตร
และภาระงานหัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
โทร.
 
2103

นางธนพร ผิวคำ
Mrs. Thanapron Phewkham

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 2102