หัวหน้าสาขาและหัวหน้าศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่าสาขา


อาจารย์ปริญญา วงศ์มาศ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์อุรา คล่องแคล่ว
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์อมร ดอนเมือง
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศอุดม จูมพลหล้า
หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์
หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  หอมไกรลาส
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล