อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ

อาจารย์ ดร.โกวิด บุญรอด
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
หัวหน้าสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผศ. ว่าที่ พ.ต. ธเนศอุดม จูมพลหล้า
หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.จันทิมา พรหมเกษ
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์
หัวหน้าโรงเรียนสาธิต
เตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี