หัวหน้าสาขาและหัวหน้าศูนย์ที่มีฐานะเทียบเท่าสาขา


อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร.โกวิด บุญรอด
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศอุดม จูมพลหล้า
หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.จันทิมา พรหมเกษ
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์
หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล