คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 ส่วนราชการ โดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการลำดับที่ 17 ตามกฎกระทรวง โดยมีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

เมื่อครั้งปีพุทธศักราช 2535 ได้รับมอบที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตำบลพังโคน โดยอนุมัติของ กระทรวงมหาดไทย จำนวนเนื้อที่ 293 ไร่ ในปีต่อมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุงพื้นที่จำนวน 100,000 บาทจาก ส.ส.เอกพร รักความสุข หนึ่งปีให้หลัง ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก 1,000,000 บาท จาก ส.ส.เอกพร  รักความสุข เพื่อสร้างรั้วล้อมรอบพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังถมทางเข้าวิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนแม่บทออกแบบสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆ และตั้งสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2538 วันที่ 26 กันยายน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร และเริ่มฝากนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์) เรียนที่ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ หลักสูตร ปวส. (ช่างก่อสร้าง) เรียนที่ วิทยาเขตขอนแก่น และหลักสูตร ปวส. (การตลาด) เรียนที่ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา และได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวจากวิทยาเขตขอนแก่นมาดำเนินการที่ วิทยาเขตสกลนคร และทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  (พระราชวิทยาคม) วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และดำเนินการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก นายมาโนชปาลซิงห์ ดาฮูจา และนางสาวภาวีณา ดาฮูจา เป็นที่ดินบริจาค จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 53 4/10  ตารางวา และ 8 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา ในปีพุทธศักราช 2546 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

เมื่อปีพุทธศักราช 2548 คณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นและประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เป็นผลให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และให้ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร” มีสถานะเป็น ” วิทยาเขตสกลนคร ” เป็นส่วนราชการใน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดทำการเรียนการสอน จำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ

ตราสัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์คณะ

  • ริ้วสีแสด พุ่งขึ้นไปในทางเดียวกัน หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง
  • ฟันเฟืองสีเทา ซึ่งเป็นสีประจำคณะ หมายถึง เป็นคณะที่มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรม
  • กึ่งกลางตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย วงรี 3 วง ล้อมรอบสัญลักษณ์ 6 เหลี่ยม หมายถึง ความเจริญและความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี