ประกาศมหาวิทยาลัย

 1. ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 2. ประกาศฯ การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2)
 3. ประกาศฯ การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 4)
 4. ประกาศฯ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
 5. ประกาศ มทร.อีสาน การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร
 6. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่ 2)
 7. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 8. ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 2563
 9. ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 2563
 10. ประกาศฯ เรื่อง ยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ 2563
 11. ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์ 2563
 12. ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 13. ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2563
 14. ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3)
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 2)
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 24. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 25. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลาการสายวิชาการ
 26. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 27. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่ 2) 2562
 28. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 29. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 30. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 31. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 32. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 33. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
 34. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การย้ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 35. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2561
 36. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต
 37. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
 38. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
 39. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
 40. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
 41. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 42. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างาน (กองนโยบายและแผน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 43. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 44. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม
 45. ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 46. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการภายในกองกลางของสำนักงานอธิการบดี
 47. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังของสำนักอธิการบดี
 48. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
 49. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ 2558
 50. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2557
 51. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
 52. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
 53. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
 54. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 5)
 55. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
 56. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 57. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 58. ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2551
 59. ประกาศ มทร.อีสาน ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2549
 60. ประกาศ มทร.อีสาน นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ