แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษานางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Rajakham

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Rajakham

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: งานงบประมาณ, งานนโยบายและแผนหน่วยงาน, งานประเมินผลโครงการ
โทร. 2108, 08-4791-0064

นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา), EdPEx
โทร. 2108, 08-9275-7525

นายรวี ภูบุญมี
Mr.Rawee Phuboonmee

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: งานสารสนเทศเพื่องานบริหาร, งานระบบสารสนเทศและเว็บไซต์หน่วยงาน, โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
โทร. 2108, 09-8161-5020
Line ID: rawee.pu

นางสาวพัชรา มาตราช
Miss. Patchara Matarach

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตร)
โทร. 2108,

FIT News update
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน28 มีนาคม 2023โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    วันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน “USI ก้าวไปด้วยกัน” โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จับมือกับ สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมหาแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.อีสาน สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน28 มีนาคม 2023      วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 61 คน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มของระบบนิเวศการศึกษาด้านอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานร่วมกับการศึกษาเเบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อพัฒนากำลังคนพร้อมใช้ในการยกระดับความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ บพค. davdavdavdav [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน28 มีนาคม 2023             วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะอาชีพด้านการประกอบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ภายใต้โครงการอบรมทักษะอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส. ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง และเพื่อรองรับนโยบาย EV ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย และคณาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิทยากร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน26 มีนาคม 2023       วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะและสมรรถนะอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ครั้งที่ 2  ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในในพื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ราชัน ทองคำหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน24 มีนาคม 2023      คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านการติดตั้งระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง   วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมฝึกทักษะอาชีพด้านการติดตั้งระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ภายใต้โครงการอบรมทักษะอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส. ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะในสายอาชีพช่างไฟฟ้าระบบราง ช่วยพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนา สมานจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นวิทยากร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน24 มีนาคม 2023      วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะและสมรรถนะอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ครั้งที่ 1  ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 4 ปวช. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในในพื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง การอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้าภายในอาคาร และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศราวุฒิ สอนสุภาพ จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 มีนาคม 2023     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์มานิตย์ สานอก และอาจารย์ ดร.อนุชาวดี  ไชยทองศรี อาจารย์โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรเครือข่าย ARIT อบรมหลักสูตรบูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial ให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse ให้กับผู้เรียนได้ โดยการอบรมจัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนบ้านหง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎ์นุกูล และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด (สพฐ.) เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 40 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 มีนาคม 2023      วันที่ 12 – 25 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและบ่มเพาะผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรเครือข่าย ARIT อบรมหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ METAVERSE โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง  “Minecraft Education”.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรม ที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse ให้กับผู้เรียนได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 25 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสว่างแดนดิน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 มีนาคม 2023              วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 194 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 มีนาคม 2023      วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ UpSkill ตามแนวทางของสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ ห้องปฏิบัติการบัณฑิตพรีเมียม อาคารบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ให้มีศักยภาพมากขึ้น และสร้างทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภฤศวัฒน์ ดวงมนตรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคุณกนกวรรณ สุทธิอาจ เจ้าของฟาร์มฮักผักอารมณ์ดี เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 มีนาคม 2023      วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดนวัตกรรมระบบให้น้ำสำหรับแปลงเกษตรผสมผสานอัจฉริยะด้วยพลังงานสะอาด ภายใต้โครงการบริการวิชาการเพื่อสืบสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด“นวัตกรรมระบบให้น้ำสำหรับแปลงเกษตรผสมผสานอัจฉริยะด้วยพลังงานสะอาด” อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญา ผู้ช่วยคณบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและธนาคารหน่วยกิต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นวิทยากร โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มอบชุดนวัตกรรมระบบให้น้ำสำหรับแปลงเกษตร เพื่อติดตั้งและใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน19 มีนาคม 2023คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านช่างไฟฟ้าเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง           คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านช่างไฟฟ้าเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระพล วงศ์กอพร้อมด้วยวัยรุ่นรับเหมา จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน16 มีนาคม 2023       วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (SATIT Project) ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ และนำความมรู้ที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการตลาด และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษาอีกด้วย โดยมีนักศึกษานำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 29 ผลงาน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน12 มีนาคม 2023       วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการปรับพื้นฐานสู่การเรียนสายอาชีพชั้นสูง ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทรงฤทธิ์ ธนะคำดี จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน10 มีนาคม 2023       วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ พาแลงแพงใจ บริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเสริมสร้างบุคลิกภาพทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพและเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 335 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน10 มีนาคม 2023       วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวก่อนออกฝึกงานและเข้าใจการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปาณิสรา ประจุดทะศรี อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ และอาจารย์ภูมินทร์ ประกอบแสง เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนน 324 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน8 มีนาคม 2023       วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบทุนสำหรับยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมียอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสุพัตรา อาสาสร้อย นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับ ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 และยอดนักออมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ และอาจารย์ ดร.สุภาวิตา อินทรพาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจารย์และนักศึกษาที่มียอดการออมและฝากเงินไว้กับศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสูงสุดและมีการฝากเงินประจำอย่างสม่ำเสมอจะเป็นผู้ได้รับทุนยอดนักออมดีเด่นประจำปี ในการนี้ อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง ผู้ช่วยคณบดี  ด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ ที่ปรึกษาศูนย์บัณฑิต   นักปฏิบัติ ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน8 มีนาคม 2023         วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.นิรุต  อ่อนสลุง  ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ทิพวรรณ์ ศิริมาตร อาจารย์วิมลสิริ มุสิกา และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี ที่ปรึกษาศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 สำหรับสมาชิกสหกรณ์ โดยมีนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 37 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินรวมทั้งหมด 37,000 บาท (2) พิธีมอบทุนยอดนักขายดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ทุนๆ ละ 500 บาท รวม 2,500 บาท และ (3) พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติดีเด่น ทั้งนี้ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองเป็นศูนย์ฝึกทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านบริหารธุรกิจ และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมเวลาทั้งหมด 12 ปี [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน8 มีนาคม 2023    วันที่ 8 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาสชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ และ ผศ.ดร.อรอนงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ ในโอกาสลงพื้นที่หนุนเสริมการดำเนินงานการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือก นักศึกษาทุน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งคณะทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน3 มีนาคม 2023       วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วม จัดนิทรรศการ “กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open..House ปีการศึกษา 2565” ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เรียนได้ร่วมสนุกได้แก่ กิจกรรมการต่อสายไฟฟ้า กิจกรรมการแก้ปัญหาหอคอยฮานอยด้วย ห่วงยาง กิจกรรมท่องโลกกว้าง และกิจกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมีของรางวัลที่ระลึกมอบให้กับนักเรียน  ที่ร่วมกิจกรรมอีกด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน2 มีนาคม 2023       วันที่ 2 มีนาคม 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์มานิตย์ สานอก อาจารย์ และดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี เข้ารับเกียรติบัตรผู้ร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จากโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้ร่วมออกแบบลายผ้าจำนวน 2 ลาย ได้แก่ ลายรวมน้ำใจลำน้ำอูน และลายรวมน้ำใจลำน้ำอูน โดย นายจรัล กลางประดิษฐ์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายประจักษ์ อยู่คง พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศ ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน1 มีนาคม 2023        วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะแก่นักเรียน นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างไม่สิ้นสุด โดยมี นายอาทิตย์ พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม และคณะครูโรงเรียนบ้านนาทม เป็นผู้รับมอบ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน28 กุมภาพันธ์ 2023   เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.เอกวิทย์ หายักวงษ์ และ ดร.อนุชาวดี ไชยทองศรี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและผ้าย้อมสีธรรมชาติโดยใช้แนวคิดในการออกแบบและรูปแบบธุรกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของประเทศ ระยะที่ 1” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ในงานแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ธัชชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อีกทั้งยังได้นำชุดผ้าย้อมครามจากแนวคิด Eco-design ผลงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแสดงผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อีกด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 กุมภาพันธ์ 2023        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกระตุ้นฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพด้วยระบบไฟฟ้า และระบบแมคคานิค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ณ อาคารสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาจารย์วีระชัย จรบุรมย์ และนักศึกษาได้เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการศึกษาวิจัย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 กุมภาพันธ์ 2023     วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์  2566 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำทีมโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และอาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมจำนวน 18 คน ศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว เมืองชิชิโอกะ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารธุรกิจและการทำวิจัยในระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน19 กุมภาพันธ์ 2023วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการเขียนแผนดำเนินงานและเขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมเฉลิมพระเกียรติ เกาะใหญ่หนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้ทำงานสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา มีการเรียนรู้การบริหารจัดการกระบวนการในการดำเนินกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เรืองชัย ตาแสง ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คุณหาญณรงค์ นาเตย คุณศิริรัก ลำดวน อาจารย์ ดร.ปฏิพงศ์ จงรู้ธรรม และทีมงาน เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน15 กุมภาพันธ์ 2023        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการส่งมอบงานการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวทาง การบริหารจัดการกิจกรรมสโมสรนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมมอบโล่รางวัล  และใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมสโมสรนักศึกษา รุ่นที่ 16 อีกด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน15 กุมภาพันธ์ 2023        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานสกลนคร นำโดยคุณชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานสกลนคร ในโอกาสเข้ามอบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงานนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมืองเเรงงานเเห่งชาติ และมีผู้ผ่านการทดสอบในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 103 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 20,600 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้รับมอบ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน15 กุมภาพันธ์ 2023        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพร่วมกับสถานประกอบการจริง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพัตรา พรมสมบัติ เจ้าของร้านกาแฟ “เพียงวันนี้” ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในสายอาชีพบาริสต้า และการเป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟ โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมเวิร์คช๊อปการชงกาแฟอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณหน้าอาคาร Co – Working Space คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [...]Read more...