แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษานางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Ratcham

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Ratcham

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: ด้านงานงบประมาณ, ด้านงานนโยบายและแผนหน่วยงาน, ด้านงานประเมินผลโครงการ
โทร. 2108, 08-4791-0064

นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา), EdPEx
โทร. 2108, 08-9275-7525

นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร
Mr. Chaiwat Manjit

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร, ด้านโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 2108,

นางสาวพัชรา มาตราช
Miss. Patchara Matarach

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน: ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตร)
โทร. 2108,

FIT News update
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน28 กันยายน 2023      วันที่ 25 – 28 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะ นำไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน27 กันยายน 2023       วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  นำโดย ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ ผศ.ดร.อรอนงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ และคุณธิตินพ พนังวิเชียร ในโอกาสลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน ให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน27 กันยายน 2023     วันที่ 27 กันยายน 2566 ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้บริหารบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Work-Integrated Learning (WiL) รองรับการพัฒนานักปฏิบัติทักษะสูงเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน27 กันยายน 2023      วันที่ 27 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พันเอกระลึก คนใหญ่ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมคณะ กรมทหารราบ  ที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 3 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 29 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ และอาชีพ ให้กับบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ การอบรมยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน26 กันยายน 2023      วันที่ 26 กันยายน 2566 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ มอบห้องน้ำสำเร็จรูปให้กับชุมชน ณ วัดป่าหนองโดน บ้านสมสะอาด ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมีการมอบห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มอบให้แก่ วัดป่าหนองโดน เพื่อให้ทางวัดได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการนำผลงานสร้างสรรค์ที่ได้จากหลักสูตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน24 กันยายน 2023      วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุน เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ และสมรรถนะด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับนักศึกษา เป็นแนวทางไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า การ Spot แบตเตอรี่  มอเตอร์ไฟฟ้า  กล่องควบคุม รวมถึงการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์ เมธา ทัศคร ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร.กฤตยา สมสัย อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา อาจารย์ธวัช กองสี คุณอภิชาต ราชคำ คุณธานีรัตน์ ร่มเกษ คุณอภิชาต อาแพงพันธ์ อาจารย์มานิตย์ จันมี อาจารย์สุรศักดิ์ หมื่นจูม อาจารย์นิวัติ พรหมส่วน เป็นวิทยากร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน23 กันยายน 2023      วันที่ 23 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะภาษาที่จำเป็นสำหรับช่างไฟฟ้าเบื้องต้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ได้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของช่างไฟฟ้า พัฒนาพื้นฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดี และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนัฏฐา วงษา ครูภาษาจีน จากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษานักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 5 เข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน23 กันยายน 2023       วันที่ 22 – 23 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมค้ำคูน 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสา และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตให้กับนัศึกษาทุน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปภาวิน  ไชยคำภา รอง ผกก. ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพังโคน เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม กับสังคมวัยรุ่น ในการนี้ ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 กันยายน 2023     วันที่ 21 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ. ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากร โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 กันยายน 2023วันที่ 21 กันยายน 2566 ผศ.ดร.สัณหวัจณ์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธาน มอบลายผ้ามัดหมี่ และตราสัญลักษณ์ให้กับวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุ่ย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายพงษ์พัฒน์ อินธิจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างขุ่ย และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ โดยลายผ้าและตราสัญลักษณ์นี้ เป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์มานิตย์ สานอก อาจารย์ ดร.สมพงษ์ วะทันติ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีผู้ร่วมคิดค้นอัตลักษณ์ ได้แก่ ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์ ผศ.ดาริกา แสนพวง อาจารย์ปาณิสรา.ประจุดทะศรี และอาจารย์อาภา อยู่สุข ภายใต้โครงการ FIT Talent Resource Management ประจำปี 2566 เพื่อให้ชุมชนได้นำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 กันยายน 2023     วันที่ 20 กันยายน 2566 สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมจุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 110 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน19 กันยายน 2023ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยด้าน Smart City นายอภิชาติ ราชคำ นางเยาวภา ราชคำ อ.ดร.อภิรักษ์ ทูลธรรม ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดงที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 The Smart City Solutions Awards 2023จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน17 กันยายน 2023      วันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาชีพ ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอาคตได้ โดยมีกิจกรรม..Workshop การประกอบแบตเตอรี่ การประกอบยานยนต์ไฟฟ้า การ Spot แบตเตอรี่ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์ ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย อาจารย์ เมธา ทัศคร  ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ ผศ.ดร.กฤตยา สมสัย อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ อาจารย์ศรายุทธ พลสีลา อาจารย์ธวัช กองสี คุณอภิชาต ราชคำ คุณธานีรัตน์ ร่มเกษ คุณอภิชาต อาแพงพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์มานิตย์ จันมี อาจารย์สุรศักดิ์ หมื่นจูม อาจารย์นิวัติ พรหมส่วน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากร [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน12 กันยายน 2023     วันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ชาระ ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ และ ผศ.ดร.ธัญญา พากเพียร ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน11 กันยายน 2023     วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด นำผลจากประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน11 กันยายน 2023     วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินของนักศึกษาทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มแผน 5 ปี (ปวช.) รุ่น 2 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา การวางแผนการใช้จ่ายเงิน กระบวนการออมเงิน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ชุปวา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร และ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง โปรแกรมวิชาบัญชี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี จากศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง มาให้ความรู้และให้บริการเปิดบัญชีเงินออมให้กับนักศึกษาอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน10 กันยายน 2023      วันที่ 10 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาทักษะ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ การจัดทำอินโฟกราฟิกส์ ไดอะแกรม การนำเสนออภิปรายผลการทดลอง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนวิทยานิพนธ์ และระเบียบการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง  ผศ.ดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน อาจารย์ ดร.คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง และ อาจารย์ ดร.สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน9 กันยายน 2023        วันที่ 9 กันยายน 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 “Tax – Challenge 2023” จัดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกและใช้ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากร และต่อยอดเส้นทางด้านวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นตัวอย่างของวงการวิชาชีพที่ดีในอนาคตต่อไป ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี นิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 63 ทีม จาก 34 สถาบันทั่วประเทศ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน8 กันยายน 2023     วันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมการออมเงินของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่นักศึกษา การวางแผนการใช้จ่ายเงิน กระบวนการออมเงิน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ชุปวา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร และ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง โปรแกรมวิชาบัญชี เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาโปรแกรมวิชาบัญชี จากศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง มาให้ความรู้และให้บริการเปิดบัญชีเงินออมให้กับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
Pargon Prompinit7 กันยายน 2023รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ QUOTA ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน6 กันยายน 2023      วันที่ 5 – 6 กันยายน 2566 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดย ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน6 กันยายน 2023     วันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินของนักศึกษาทุน ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนด้านการเงินและมีวินัยในการออมเงิน โดยมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมวิชาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 3 เข้าร่วมโครงการจำนวน 28 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัมพล ชุปวา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร และ ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง ประธานศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง โปรแกรมวิชาบัญชี เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน2 กันยายน 2023        วันที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างพื้นฐานการเป็นช่างไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 5 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า สามารถนำไประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบวิชาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แสงภูพาน แสงสิทธิ์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นวิทยากร ในการนี้ อาจารย์ขอบคุณ ไชยวงศ์ หัวหน้าโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ [...]Read more...
Pargon Prompinit2 กันยายน 2023ปฏิทินการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพดาวน์โหลด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงดาวน์โหลด ระดับปริญญาตรีดาวน์โหลด ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)ดาวน์โหลด [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน1 กันยายน 2023มหกรรมการเเข่งขันนวัตกรรม 2566 https://rmuti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/supaporn_pn_rmuti_ac_th/EidNOvabUWZHtIdpgH4cKnEBjxc3CxIhFdH7GwrLpdd36Q?e=8Ocf8X [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 สิงหาคม 2023     วันที่ 31 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) มทร.ล้านนา ร่วมกับ บริษัท พิโก อินโนเวชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ให้กับผู้บริหารและทีมนักวิจัยโครงการ Smart City คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของฝุ่น PM2.5..ในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นผู้รับมอบ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 สิงหาคม 2023        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดงานมหกรรมการเเข่งขันนวัตกรรม และการแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ นำไปสู่การสร้างสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันนำเสนอโครงงานด้านนวัตกรรม ระดับ ปวส. และปริญญาตรี การแข่งขันการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษา และ ปวช. การประกวดร้องเพลงสตริง การบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ สู่นวัตกรรมที่ขายได้” โดย รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 สิงหาคม 2023   วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ “KM Day” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพให้กับบุคลากรทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคม ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วิสัน ชารี ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สมพร หงษ์กง ผศ.ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ และนางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ เป็นคณะกรรมการตัดสิน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 สิงหาคม 2023        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Startup FIT League..2023..ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวมมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคตได้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมมแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ จำนวน 14 ทีม โดยอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 สิงหาคม 2023        วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง  เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา งานวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลงานทางวิชาการ และการบริการชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลพรรณนานิคม เทศบาลตำบลหนองกุงศรี เทศบาลตำบลท่าแร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลมาย ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน [...]Read more...