หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Rajakham

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: งานงบประมาณ, งานนโยบายและแผนหน่วยงาน, งานประเมินผลโครงการ
โทร. 2108, 08-4791-0064

นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
โทร. 2108, 08-9275-7525

นางสาวอรนภา ศรีโคตร
Miss. Onapa Srikot

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษา)
โทร. 2108, 09-3329-0485

นายรวี ภูบุญมี
Mr.Rawee Phuboonmee

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: งานสารสนเทศเพื่องานบริหาร, งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศหน่วยงาน
โทร. 2109, 09-8161-5020 Line ID: rawee.pu