แผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษานางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Ratcham

หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางเยาวภา ราชคำ
Mrs. Yaowapa Ratcham

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติงาน: ด้านงานงบประมาณ, ด้านงานนโยบายและแผนหน่วยงาน, ด้านงานประเมินผลโครงการ
โทร. 2108, 08-4791-0064

นางบุษบา นครินทร์สาคร
Mrs. Bussaba Nakarinsakorn

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ด้านงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา), EdPEx
โทร. 2108, 08-9275-7525

นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร
Mr. Chaiwat Manjit

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: ด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร, ด้านโสตทัศนูปกรณ์
โทร. 2108,

นางสาวพัชรา มาตราช
Miss. Patchara Matarach

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปฏิบัติงาน: ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับประกาศนียบัตร)
โทร. 2108,

FIT News update
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน23 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำหนด สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน22 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายอาสา เตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ในการเข้าสู่สถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาทม ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชุดรุด พร้อมทั้งซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทม ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะ เข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทย์สมาคม แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยพิษภัยบุหรี่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สร้างการรับรู้โทษและพิษภัยของการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบ ป้องกันกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นนักสูบหน้าใหม่ โดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดการประชุม [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน20 กุมภาพันธ์ 2024       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อ โครงการนักบัญชีรุ่นเยาว์ และโครงการ CSR สานสายใยปันน้ำใจพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานนักออมรุ่นเยาว์ ฐานหลักการสหกรณ์รุ่นเยาว์ ฐานนักบัญชีรุ่นเยาว์ และฐานแนะแนวศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านการออมการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนักบัญชีรุ่นเยาว์ การบัญชีครัวเรือนและการบัญชีอย่างง่าย และเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการจำนวน 79 คน ครูและนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา เข้าร่วมจำนวน 180 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน19 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เปิดมุมมองวิชาชีพบัญชี ในสถานประกอบการ” ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 2 ณ โรงงานลุงอเนก ขนมหวาน เมืองเพ็ชร์ โรงงานที่ผลิตและจำหน่ายขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี โดยได้รับมาตรฐาน GHP/HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มาตรฐาน อย.จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เป็นแนวทางให้กับนักศึกษาในการสร้างอาชีพหรือพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในอนาคต นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงาน โครงการ  ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เรียนรู้แนวทางการใช้ชีวิต ดังข้อคิด “ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง ดำเนินชีวิตด้วยความสุขใจ ไม่ว่าจะทำอะไร ขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ อยู่ที่ไหน ก็สามารถเป็นที่พึ่งพาได้เสมอ” [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน17 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ระยะที่ 1) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีสถานศึกษา ครูและผู้บริหารจาก 39 จังหวัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมออกแบบนวัตกรรมการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ ค้นหา คัดกรอง และคัดเลือก นักศึกษากลุ่มยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ออกแบบกระบวนการประเมินศักยภาพผู้ขอรับทุน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน16 กุมภาพันธ์ 2024    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ บริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบ สร้างบรรยากาศการเรียนการสอน การทำงานที่ดี เสริมสร้างวินัยรักความสะอาดให้กับนักศึกษา สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรและนักศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้กับตัวแทนสาขา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน16 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติภัย การระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุบัติภัย ขั้นตอนการป้องกัน การปฎิบัติตนขณะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออุบัติภัย สร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย สามารถปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษฎา ดาบพลอ่อน และคุณกิติพงศ์ วงษ์รักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน15 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สัณหวัจ ทองแดง รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ สโมสรนายทหาร สัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ มทบ.29 จัดกิจกรรม Open.House.แนะแนวการศึกษาต่อแก่ทหารกองประจำการและกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 29 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับกำลังพลที่สนใจศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย ในการนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายกฤษณ์วะรา ประกอบด้วย มทบ.29, ร.3, ร.3/1 อีกทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ไปยังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมความพร้อมเข้าเป็น นนส.ทบ.มทบ.210 ทหารกองประจำการ มทบ.210 ร.3/3 ร่วมรับฟังการแนะแนวในครั้งนี้ด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน14 กุมภาพันธ์ 2024       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ทีดับบลิวอี  เทคนิคอล จำกัด จัดกิจกรรมแนะเเนวการฝึกงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เเละเข้าใจการฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจให้กับนักศึกษา ที่สนใจฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสอบถามข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัตงานต่างประเทศอีกด้วย ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชิต กิตติรัตนกรกุล พร้อมคณะ เป็นวิทยากรจาก บริษัท ทีดับบลิวอี เทคนิคอล ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน13 กุมภาพันธ์ 2024    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชุมชน ภายใต้โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกร ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ พร้อมกับการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน การฝึกฝนความรู้ในวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติได้จริง ก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน ในการนี้ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนนวัตกรรม จิตอาสา 904” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนบ้านนาสีนวล โรงเรียนบ้านดุงวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านสร้างขุ่ย คณะผู้บริหารเทศบาลพรรณานิคม กำลังพลจากณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา คณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน12 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ณ ห้องเรียนออนไลน์อัจฉริยะ อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าใจหลักการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2568 ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (OBE) การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (YLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน9 กุมภาพันธ์ 2024      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองและศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารินี ไชยชนะ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ จัดโครงการจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดศรีคูณพัฒนา บ้านนาเหมือง ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดวัด บำเพ็ญประโยชน์ กวาดลานวัด กวาดศาลาวัด และล้างห้องน้ำ ทั้งนี้เพื่อฝึกฝนการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อส่วนรวม และได้เข้าร่วม ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัดเย็น รับฟังการเทศนาธรรมและนั่งสมาธิ ถือศีล เจริญภาวนา เพื่ออบรมจิตใจให้อาจารย์และนักศึกษา สำรวมกาย สำรวมวาจา และสำรวมใจ ทำจิตใจให้สงบ บริสุทธิ์และสร้างสมาธิ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน7 กุมภาพันธ์ 2024      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารินี ไชยชนะ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และอาจารย์สาวิตรีบุตรศรี อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร นำโดย นางสาวศุภรดา โยธาทัย หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียน  การสอน การยกระดับมาตรฐานการเป็นผู้สอบบัญชีภาครัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ให้อาจารย์และบุคลากร ทำงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาชีพการบัญชี และสาขา ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน7 กุมภาพันธ์ 2024      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิธีมอบช่อดอกไม้เแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ได้รับโล่เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดี สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คณาจารย์และนักศึกษา ในการพัฒนาตนเองต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน6 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเวิร์คช็อป ในงานรวมน้ำใจไทสกล (งานกาชาด) ประจำปี 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรมเวิร์คช็อปการทำสบู่ใสดาวเรือง โดยอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และอาจารย์อนุชาวดี ไชยทองศรี อาจารย์ประสาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนากระบวนการทำสบู่ใสดาวเรือง จากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำมาต่อยอดและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำสบู่ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ และร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช็อปเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผลงานนวัตกรรมของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลงานรถเข็ญคนพิการแบบถอดประกอบ ผลงานเครื่องปักดำต้นกล้านาน้ำฝน ผลงานการพัฒนาเครื่องวัดความขุ่นของน้ำบนสมาร์ตโฟน และผลงาน Smart Trash Bin for Smart City:STB4SC นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน6 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ณ พญาเต่างอย    ภูผายน และชุมชนท่องเที่ยวกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนทักษะวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้านการจัดการการท่องเที่ยว ช่วยส่งเสริม  การท่องเที่ยวในชุมชน พัฒนาทักษะด้านการประสานงาน สร้างเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร และยังเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 20 คน   [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน5 กุมภาพันธ์ 2024   วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย นายสกุลกาญน์ จราฤทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษา และนางสาวปิยะฉัตร สุนทาธร เลขานุการสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ GEAR LAB สัมมนาสมาชิกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย สนวท. และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย สนวท. ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักในหมู่องค์กรภายนอกซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน3 กุมภาพันธ์ 2024      วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีแนวทางการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การเลือกเส้นทางการศึกษา และยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอีกด้วย โดยนางสาวจตุพร ศรีประทุม นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan Contest) และ อาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์ อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน2 กุมภาพันธ์ 2024     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 มกราคม 2024     วันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์ ประธานหลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่น 3 ศึกษาดูงานในทวีปยุโรปตะวันออก ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย และฮังการี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการบริหารจัดการระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน31 มกราคม 2024      วันที่ 31 มกราคม 2567 สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารสาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นศิริมงคล ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรม เสริมสร้างความรักสามัคคี และการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยมีกิจกรรม ไหว้พระประทานพรราชมงคล ไหว้ศาลปู่ย่า ทำบุญตักบาตรพระสงค์ 9 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ด้วย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน29 มกราคม 2024วันที่ 29 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 16 (EENET 2024) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 15 (EENET 2023) ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินการจัดงานให้กับ มหาวิทยาลัยนครพนม ในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 16 ต่อไป [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน26 มกราคม 2024      วันที่ 23 – 26 มกราคม 2567 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มอบหมายให้ศุนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.สำเนียง ลุนพัฒน์ อาจารย์พุทธชาติ ทองโคตร อาจารย์รัก สกุลพงศ์ และอาจารย์พุฒิพัทธ์ ราชคำ เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน25 มกราคม 2024      วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะให้แก่นักเรียน นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างไม่สิ้นสุด โดยมี คุณนิตยา สาขาคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) เป็นผู้รับมอบ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 มกราคม 2024    วันที่ 21 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายวัยรุ่นยุคใหม่ให้กับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความสามารถทางด้านการบริหารร่างกาย การสร้างภูมิคุ้มกัน การปรับปรุงสภาวะของร่างกาย การพัฒนาตนเอง ไปจนถึง  ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานความรู้ สร้างเจตคติที่ดี และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการสร้างเสริมสมรรถนะทางกาย [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน21 มกราคม 2024      วันที่ 18 – 21 มกราคม 2567 คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย อาจารย์ ดร.โกวิท บุญรอด และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์  ศุภโกศล เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านวิศกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยมีการเยี่ยมชมโครงการที่กำลังเนินการในพื้นที่ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสในการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน17 มกราคม 2024     วันที่ 17 มกราคม 2567 โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบำรุงขวัญและกำลังใจ ของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลอง และธนาคารจำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองและธนาคารจำลอง ปลูกฝังความสามัคคีให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 49 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 49,000 บาท พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสหกรณ์จำลองและธนาคารจำลองดีเด่น ยอดนักขายดีเด่น ยอดนักออมดีเด่น และเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์แก่สังคม ในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเป็นประธานมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในครั้งนี้ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน16 มกราคม 2024     วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะทำงานจาก บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซันเเทนท์ จำกัด นำโดยโดยมี คุณปรัชญา โมธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2566 โดยมีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุน สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ รวมทั้งการสอบทานเอกสารการประชุมและหลักฐานทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทุนในการนี้ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ [...]Read more...
นางสาวสุภาพ ผันผ่อน15 มกราคม 2024     วันที่ 15 มกราคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมด้านไฟฟ้าระบบราง โดยมีกิจกรรม Workshop การประกอบแบตเตอรี่ การประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และการ Spot แบตเตอรี่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง ผศ.ดร.จีระพงศ์ ศรีวิชัย ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์ และอาจารย์เมธา ทัศคร เป็นวิทยากร [...]Read more...