หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย

นางอรนภา ถาวรไพศาลชีวะ
Mrs. Onnapa Thawornpaisanchiwa

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
โทร. 2102

นางจุรีรัตน์  หายักวงษ์
Mrs. Jurirat Hayakwong

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
ปฏิบัติงาน: 
ภาระงานด้านหลักสูตร และภาระงานหัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
โทร.
 
2103

นางธนพร ผิวคำ
Mrs. Thanapron Phewkham

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานบัณฑิตศึกษา
โทร. 2102

นายอภิชาต  ราชคำ
Mr. Apichat  Ratchakhum

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โทร: 2103

นางสาวรุ่งนภา  สัตถาผล
Miss Rungnapa Sattapol

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานสารบรรณงาน, ฝึกงาน ฝึกสอน, งานเกี่ยวกับการสอนชดเชย, ประสานสหกิจศึกษา, ประสานงานใบประกอบวิชาชีพครู
โทร: 2103

นางสาวอรอนงค์  จำปาแก้ว
Miss Onanong Jampakaew

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานด้านตารางเรียนตารางสอน
โทร: 2103

นางเบญจมาตย์ พรหมดีราช
Mrs. Benjamat Phomdirat

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน:
โทร: 2103