ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ

ปี พ.ศ. 2564

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant TA) พ.ศ.2564 
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2564

ปี พ.ศ. 2563

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาทุนและการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา มทร อีสาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2563
»» ระเบียบ ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน มทร.อีสาน รวมใจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563  

ปี พ.ศ. 2562

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาทุนและการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา มทร อีสาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน มทร.อีสาน รวมใจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563  
»» ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ปี พ.ศ. 2561

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ปี พ.ศ. 2560

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรทุนการศึกษา และการชดใช้ทุน บุคคลภายนอก พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2559

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility) ภายใต้กรอบความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิณกิจกรรม 7 ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (OQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนพิเศษและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการออกแบบสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ เรื่องการบริหารเงินรายได้ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2559

ปี พ.ศ. 2558

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2558
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2557

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ.2557 

ปี พ.ศ. 2556

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2556 ยกเลิก

ปี พ.ศ. 2555

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2554

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรัรบนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554

ปี พ.ศ. 2553

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2552

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552

ปี พ.ศ. 2551

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551

ปี พ.ศ. 2550

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่าย เก็บรักษา เงินรายรับ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2550

ปี พ.ศ. 2549

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549