อาจารย์กลไกร นาโควงศ์
ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและธนาคารหน่วยกิต

อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง
ด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติและมาตรฐานวิชา

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ชาระ
ด้านกิจกรรมนักศึกษาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาจารย์ ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์
ด้านบริการวิชาการและบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ผศ.คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
ด้านโลจีสติกส์และระบบขนส่งทางราง

อาจารย์ ดร.คุณานนต์ ศักดิ์กำปัง
ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ดร.จักเรศ เมตตะธำรงค์
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ชัดชัย รัตนะพันธ์
ด้านกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ฐานิตย์ เกษร
ด้านการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง

อาจารย์ ดร.เรืองชัย ตาแสง
ด้านพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ณพรรตศกร จรทอง
ด้านประกันคุณภาพ

รศ.ดร.วิสัน ชารี
ด้านยุทธศาสตร์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม