ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร. สัณหวัจน์ ทองแดง
ด้านนวัตกรรม บริการวิชาการ

ว่าที่ ร.ต. วินัย หล้าวงษ์
ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและด้านกิจการพิเศษ

อาจารย์วิมลศิริ มุสิกา
ด้านงานบริหารและการสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ชาระ
ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. นิรุต อ่อนสรุง
ด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
ด้านพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อาจารย์นครรินทร์ ศรีปัญญา
ด้านกิจการพิเศษและอุตสาหกรรมสัมพันธ์