หลักสูตรการสอน

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 (ชั้นปีสุดท้าย) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกจากคุณสมบัติและผลการเรียน หรือ วิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน

ลำดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อประกาศนียบัตร การรับเข้า สมัครเรียน
1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
2 สาขาวิชาช่างโยธา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาช่างโยธา (ปวช.ช่างโยธา)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
3 สาขาวิชาช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาช่างยนต์ (ปวช.ช่างยนต์ )
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
4 สาขาวิชาการบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาการบัญชี (ปวช.การบัญชี)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
5 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาช่างกลโรงงาน (ปวช.ช่างกลโรงงาน)
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ชั้นปีสุดท้าย) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกจากคุณสมบัติและผลการเรียน หรือ วิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน

ชื่อสาขาวิชา ชื่อประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้สมัคร สมัครเรียน
1 ออกแบบการผลิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาออกแบบการผลิต (ปวส.ออกแบบการผลิต)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
2 ช่างกลโรงงาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างกลโรงงาน (ปวส.ช่างกลโรงงาน)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
3 ช่างโยธา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างโยธา (ปวส.ช่างโยธา)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
สมัครเรียน
5 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
6 ไฟฟ้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาไฟฟ้า (ปวส.ไฟฟ้า)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
สมัครเรียน
8 อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.อิเล็กทรอนิกส์)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
สมัครเรียน
10 ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างยนต์ (ปวส.ช่างยนต์)
-มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
สมัครเรียน
15 การจัดการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการจัดการ (ปวส.การจัดการ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
16 การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
17 การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
18 การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
19 การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
20 การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการบัญชี (ปวส.การบัญชี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
21 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
22 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
23 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
25 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(ปวส.การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
26 เมคคาทรอนิกส์และ
วิทยาการหุ่นยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์
(ปวส.เมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
27 ช่างไฟฟ้าระบบราง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างไฟฟ้าระบบราง (ปวส.ช่างไฟฟ้าระบบราง)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
28 ช่างไฟฟ้าระบบราง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาช่างไฟฟ้าระบบราง (ปวส.ช่างไฟฟ้าระบบราง)
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
ลำดับ ชื่อสาขาวิชา ชื่อปริญญา การรับเข้า สมัครเรียน
1 การจัดการ (การจัดการทั่วไป) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
(บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป)
รับต่อเนื่อง สมัครเรียน
2 การจัดการ (การจัดการทั่วไป) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป
(บธ.บ.การจัดการ-การจัดการทั่วไป)
รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
3 การบัญชี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บช.บ.การบัญชี) รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
4 การบัญชี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บช.บ.การบัญชี) รับ ม.6/ปวช. สมัครเรียน
5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
(ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
รับเทียบโอน สมัครเรียน
7 เทคโนโลยีเครื่องกล - เทคโนโลยีเครื่องกล อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล – เทคโนโลยีเครื่องกล
(อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล – เทคโนโลยีเครื่องกล)
รับต่อเนื่อง สมัครเรียน
8 เทคโนโลยีเครื่องกล - เทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล – เทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
(อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล – เทคโนโลยีเครื่องกลสำหรับผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)
รับต่อเนื่อง สมัครเรียน
9 เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า) รับต่อเนื่อง สมัครเรียน
10 เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า) รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
11 เทคโนโลยีอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ) รับต่อเนื่อง สมัครเรียน
12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) รับ ม.6 สมัครเรียน
13 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(พัฒนาซอฟท์แวร์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
(บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์)
รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
14 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
(พัฒนาซอฟท์แวร์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์
(บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์)
ม.6/ปวช. สมัครเรียน
15 วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ (วท.บ. วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์) รับ ม.6/ปวช. สมัครเรียน
16 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
17 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) รับ ม.6 สมัครเรียน
18 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล) รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
19 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล) รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
20 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า) รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
21 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า) รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
22 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.วิศวกรรมโยธา) รับ ต่อเนื่อง สมัครเรียน
23 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ. วิศวกรรมโยธา) รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
24 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) รับ เทียบโอน สมัครเรียน
25 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) รับ ม.6 / ปวช. สมัครเรียน
ลำดับ ชื่อสาขาวิชา ชื่อปริญญา การรับเข้า สมัครเรียน
1 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.บริหารธุรกิจ)
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สมัครเรียน
2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
(วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า)
ปริญญาตรี วศ.บ. อส.บ. ค.อ.บ. ทล.บ. วท.บ. หรือเทียบเท่า สมัครเรียน