หลักสูตรการสอน

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 (ชั้นปีสุดท้าย) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกจากคุณสมบัติและผลการเรียน หรือ วิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน

# ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ระดับหลักสูตร (แผนการเรียน) เวลาเรียน
1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
2 ช่างโยธา ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
3 ช่างยนต์ ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
4 การบัญชี ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
5 ช่างกลโรงงาน ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
6 การจัดการโลจิสติกส์ ปวช. (3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ชั้นปีสุดท้าย) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เข้าเป็นนักศึกษา โดยวิธีการคัดเลือกจากคุณสมบัติและผลการเรียน หรือ วิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบข้อเขียน
# ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ระดับหลักสูตร (แผนการเรียน) เวลาเรียน
1 ช่างกลโรงงาน ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
2 ช่างโยธา ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
3 เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
4 ไฟฟ้า ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
5 อิเล็กทรอนิกส์ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
6 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
7 ช่างยนต์ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
8 การจัดการการท่องเที่ยว ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
9 การจัดการ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
10 การบัญชี ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
11 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
12 การจัดการธุรกิจค้าปลีก ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
13 เมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
14 ช่างไฟฟ้าระบบราง ปวส. (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
# ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ระดับหลักสูตร (แผนการเรียน) เวลาเรียน
1 วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
2 วิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาตรี (เทียบโอน  3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
3 เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
4 วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
5 วิศวกรรมโยธา ปริญญาตรี (เทียบโอน  3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
6 วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
7 วิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี (เทียบโอน  3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
10 เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี (เทียบโอน  3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
13 วิศวกรรมปฏิบัติการ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
14 วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
15 วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรี (เทียบโอน  3 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
16 เทคโนโลยีเครื่องกล ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
17 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
18 วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
19 วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ปริญญาตรี (เทียบโอน  4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
20 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
21 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
22 บัญชี ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
23 บัญชี ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
25 การจัดการนวัตกรรมการค้า ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
26 การจัดการ ปริญญาตรี (4 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
27 การจัดการ ปริญญาตรี (เทียบโอน  2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
# ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเอก ระดับหลักสูตร (แผนการเรียน) เวลาเรียน
1 วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.วิศวกรรมโยธา) ปริญญาโท (2 ปี) พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
2 วิศวกรรมโยธา (วศ.ม.วิศวกรรมโยธา) ปริญญาโท (2 ปี) ปกติ (จันทร์-ศุกร์)
3 วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า) ปริญญาโท (2 ปี) พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
4 วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล) ปริญญาโท (2 ปี) พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
5 บริหารธุรกิจ (บธ.ม.บริหารธุรกิจ) ปริญญาโท (2 ปี) พิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)