นายหาญณรงค์ นาเตย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวศิริรัก ลำดวน

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

นางสาวสุจันทรา สิทธิ์นะศรี

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานด้าน: ธุรการแผนกงานพัฒนานักศึกษา

นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang 

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านงานประชาสัมพันธ์, แนะแนวการศึกษา
โทร. 2102