หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
นางสาวศิริรัก ลำดวน

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

นายหาญณรงค์ นาเตย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา