นายหาญณรงค์ นาเตย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่: หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

นางสาวศิริรัก ลำดวน

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงานด้าน: ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา

นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang 

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน:
ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา
โทร.
2102